BORDRO HİLESİ – İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA ÇALIŞMALAR DAHİL HER AY AYNI MİKTARIN İŞÇİYE ÖDENMİŞ OLMASI (Yargıtay kararı) Avukat Ali SAYIM Akhisar Manisa

YARGITAY 9 . Hukuk Dairesi 2014/27282 E. 2016/8861 K. ve  11.04.2016 tarihli kararı: Kararı Özü:  Davacının imzasını içermeyen aylık ücret bordrolarında saat ücreti ile temel ücret hesabı dışında fazla çalışma, hafta tatili ile bayram genel tatil ücreti gibi tahakkuklara yer verilerek davacının banka hesabına yatan tutar ile uyumlu bir tahakkuka gidilmiştir. Oysa örneğin 2007 yılı […]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI – ANLAŞMALI BOŞANMAKTAN NE ZAMANA KADAR VAZGEÇİLEBİLİR? (Avukat Ali SAYIM Akhisar Manisa)

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2019/7900 Karar Numarası: 2019/12760 Karar Tarihi: 24.12.2019 BOŞANMA İSTEMİNDE ANLAŞMALI BOŞANMAYA DAİR HÜKMÜN BOZULMASI HALİNDE DAVANIN ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASINA DÖNÜŞECEĞİ  Taraflar Boşanmışlarsa da Hükmün Davalı Tarafından Temyiz Edildiği – Anlaşmalı Boşanma Yönünde Oluşan Karar Kesinleşinceye Kadar Eşlerin Bu Yöndeki Diğer Bir İfadeyle Gerek Boşanmanın Mali Sonuçları, Gerekse Çocukların Durumu Hususunda Kabul Edilen Düzenlemeleri Kapsayan İrade Beyanından Dönmesini Engelleyici Yasal Bir Hüküm Bulunmadığı – Anlaşmanın Bozulması İle Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Hükmün Bütünüyle Geçersiz […]

TRAFİK KAZASI – ARAÇ DEĞER KAYBI TAZMİNATI DAVASI- (Av. Ali SAYIM Akhisar/Manisa)

TRAFİK KAZASINDAN SONRA ARAÇTA MEYDANA GELEN DEĞER KAYBI İÇİN AÇILACAK DAVALARIN BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILABİLECEĞİNE İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU VE YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİNİN KARARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2017/1099 Karar Numarası: 2019/460 Karar Tarihi: 16.04.2019 Aracında Oluşan Değer Kaybının Tahsilini Talep Ettiği – Alacağının Yargılama Aşamasında Alınacak Bir Bilirkişi Raporu İle Belirlenecek Olması Nedeniyle Şimdilik […]

İŞYERİNDEN MUVAZZAF VEYA BEDELLİ ASKERLİK NEDENİYLE İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANABİLEKTİR

Bedelli Askerlik Yapan İşçi Kıdem Tazminatı Hakkından Yararlanabilecektir. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ 2014/15064 E. 2015/31360 K. ve 05.11.2015 tarihli kararı Davacı işçi davalı işyerine verdiği dilekçe ile muvazzaf askerlik vazifesi nedeniyle istifa edip, kıdem tazminatı talep etmiş olup, askerlik görevini bedelli olarak yerine getiren işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılabileceğine karar verilmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, […]

Mahkemece takip dayanağı sözleşmenin ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edilmediği gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmesinin yasaya uygun bulunmadığı

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ Esas Numarası: 2011/12013 Karar Numarası: 2011/29732 Karar Tarihi: 20.12.2011 MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 29/09/2010 NUMARASI : 2010/350-2010/602 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : İcra takibinin dayanağı olan yazılı kira sözleşmesinin takip talepnamesine eklenmediğine […]

VERASET İLAMI/ MİRASÇILIK BELGESİ ALMAK İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…  SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE; İSTEMDE BULUNAN        :  ADRES                                 : KONU                                    : Mirasçılık belgesi / Veraset İlamı talebimizi içerir. AÇIKLAMALAR                  : 1-) Tarafımın murisi, ….. tarihinde ölmütür. Geriye eşi …, kızı  …, oğlu … ve tarafım mirasçı olarak kalmış bulunmaktayız.   2-) Mirasbırakanın mirasçılarının ve hisselerinin belirlenmesi ile bunun mirasçılık belgesiyle hüküm altına alınmasının sağlanması […]

MİRAS DAVALARI / TENKİS DAVASI / SAKLI PAYI ZARAR GÖREN MİRASÇILAR (Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa)

Miras Davaları Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa T.C YARGITAY.Hukuk Genel KuruluEsas: 2017/ 1827Karar: 2021 / 625Karar Tarihi: 27.05.2021 1. Taraflar arasındaki “tenkis” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, … Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine ilişkin olarak verilen karar davacılar … ve … vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 1. Hukuk Dairesince yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire […]

ZİYNET ALACAĞI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ / BOŞANMA DAVALARI

T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2017/ 2715 Karar: 2021 / 360 Karar Tarihi: 30.03.2021 MAHKEMESİ: AİLE MAHKEMESİ 1. Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma ve ziynet alacağı” davalarından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 14. Aile Mahkemesince verilen asıl davanın reddine, karşı boşanma davasının kabulüne, ziynet alacağı davasının ise reddine ilişkin karar davalı-karşı davacı vekilinin temyizi üzerine Yargıtay 2. Hukuk […]

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHETMESİ -KIDEM TAZMİNATI HAKKI

İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİ T.C YARGITAY             Hukuk Genel Kurulu Esas No. 2019/(22)9-834Karar No. 2021/1402Tarihi: 11.11.2021 İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHİlSAĞLIK NEDENİYLE FESHİN HAKLI NEDEN OLMASI İÇİN TANIK ANLATIMLARININ YETERLİ OLMADIĞIlSAĞLIK KURULU RAPORU İLE İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİYLE FESHİN HAKLI OLDUĞUNU KANITLAMASININ GEREKTİĞİ ÖZETİ: Ancak tanık anlatımları davacının sağlık sebebiyle iş sözleşmesini haklı feshettiğini kabule […]

MEVSİMLİK İŞÇİNİN İHBAR TAZMİNATI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI, İŞVEREN TARAFNIDAN HAKSIZ OLARAK FESİHİ HALİNDE İŞÇİNİN KIDAM VE İHBAR TAZMİNATINA HAK KAZANACAĞI

KIDEM TAZMİNATI İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARI – İŞÇİ DAVALARI –AKHİSAR AVUKAT – MANİSA AVUKAT -SOMA AVUKAT – İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVALARI -İŞ DAVASI AVUKATI KAVRAMLARI HAKKINDA YANLIŞ BİLİNENLER. Hukuk Genel Kurulu         2017/1560 E.  ,  2021/884 K. MAHKEMESİ :İş Mahkemesi 1. Taraflar arasında “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Manavgat İş Mahkemesince verilen davanın kısmen kabulüne ilişkin […]