0

Mahkemece takip dayanağı sözleşmenin ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edilmediği gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmesinin yasaya uygun bulunmadığı

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2011/12013

Karar Numarası: 2011/29732

Karar Tarihi: 20.12.2011

MAHKEMESİ : İcra Hukuk Mahkemesi

TARİHİ : 29/09/2010

NUMARASI : 2010/350-2010/602

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :

İcra takibinin dayanağı olan yazılı kira sözleşmesinin takip talepnamesine eklenmediğine ilişkin iddia, İİK.nun 58/3 ve 61/1.maddelerine dayalı şikayet niteliğinde olup, bu konudaki başvurunun İİK.nun 16/1.maddesi uyarınca ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapılması zorunludur.

Somut olayda, örnek 13 nolu ödeme emri borçluya 22.04.2010 tarihinde tebliğ edildiği halde, borçlunun İİK.nun 16/1.maddesinde öngörülen yasal 7 günlük süre geçtikten sonra 15.06.2010 tarihinde icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.

Bu durumda mahkemece istemin süre aşımı nedeniyle reddi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Öte yandan, adi kiraya ve hasılat kiralarına ait takiplerle ilgili İİK. nun 269/d maddesinde, aynı Kanunun 58 ve 61.maddelerine atıf yapılmamıştır. Ödeme emrinin hangi hususları içermesi gerektiği İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 32.maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddede takip talebi ile birlikte icra müdürlüğüne sunulan sözleşme örneğinin ayrıca ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edileceği yönünde bir hüküm bulunmadığından, mahkemece takip dayanağı sözleşmenin ödeme emri ekinde borçluya tebliğ edilmediği gerekçesiyle takibin iptaline karar verilmesi yasaya uygun bulunmadığı gibi, böyle bir zorunluluk bulunsa dahi bu eksiklik ödeme emrinin iptali sonucunu doğuracağından, takibin iptali yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 20.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İcra Takibi, İcra avukatı, Akhisar Avukat, İcra Davaları, Akhisar Kira Hukuku, Kira davası Avukatı

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konuşmayı Başlat
Whatsapp
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?