0

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – Bağımsız bölümlerin her birinin bir paydaşa düşecek şekilde gerekirse ivaz ilavesi suretiyle aynen taksiminin mümkün olup olmadığı – Akhisar Avukat Ali SAYIM

Akhisar Avukat, Akhisar Miras Avukatı, Akhisar Gayrimenkul Avukatı, Akhisar Tazminat Avukatı
Dava, 4 adet bağımsız bölümle ilgili ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiş, hüküm davalı tarafça
temyiz edilmiştir. Davacı, 1506 no’lu parsel üzerinde kat irtifakı kurulu binada zemin kat 3 ve 4 no’lu
anbarlar ile birinci katta 5 no’lu ikinci katta 7 no’lu dairelerde davalı ile iştirak halinde malik
olduklarını belirterek ortaklığın satış yoluyla giderilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı cevabında; 5 no’lu bağımsız bölümün kendisine ait olduğunu bu konuda tescil
talepli dava açacağını bekletici sorun yapılmasını ve diğer taşınmazlarla ilgi olarak TMK’nın
üçüncü bölümündeki, mirasın paylaşılması ile ilgili hükümlerin gereklerine göre
paylaştırılmasını istemiştir.


Tapu kayıtları incelendiğinde; dava konusu bağımsız bölümlerin elbirliği mülkiyet
hükümlerine göre davacı ve davalı adına tapu da kayıtlı olduğu ve teknik bilirkişilerce
hazırlanan raporlara göre, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/A maddesi uygulaması
sonrasına da 452 ada 17 parsel olarak kayıt altına alındığı anlaşılmıştır. Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları paylı ve elbirliği mülkiyeti hükümlerine tabi mallarda paydaşlar veya ortaklar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren, birlikte mülkiyetten ferdi mülkiyete geçmeyi sağlayan iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır.
Dava konusu 2 adet anbar ve 2 adet bağımsız bölüm tarafların ortak murisi D’den veraseten
intikal etmiştir.


4721 sayılı TMK’nın 642/2 maddesi uyarınca “Her mirasçı, terekedeki belirli malların
aynen, olanak yoksa satış yoluyla paylaştırılmasına karar
verilmesini sulh mahkemesinden isteyebilir. Mirasçılardan birinin istemi üzerine hakim,
terekenin tamamını ve terekedeki malların her birini göz önünde tutarak, olanak varsa
taşınmazlardan her birinin tamamının bir mirasçıya verilmesi suretiyle paylaştırmayı yapar.
Mirasçılara verilen taşınmazların değerleri arasındaki fark para ödenmesi yoluyla giderilerek
miras payları arasında denkleştirme sağlanır.”

650. maddesinde ise “Mirasçılar, tereke mallarından mirasçı veya ortak kök sayısınca
pay oluştururlar.
Anlaşma olmazsa, mirasçılardan her biri, payların oluşturulmasını sulh
mahkemesinden isteyebilir. Payların oluşturulmasında hakim, yerel adetleri, mirasçıların
kişisel durumlarını ve çoğunluğun arzusunu göz önünde bulundurur.
Payların özgünlenmesi mirasçıların anlaşması uyarınca yapılır. Buna olanak bulunmazsa kur’a
çekilir.” hükmü yer almaktadır.

642. maddesinin gerekçesinde de bu düzenlemenin uygulamada terekede yer alan
değerlerin her birinin ayrı ayrı ele alınması nedeniyle aynen paylaşılmasının mümkün
olmadığı, bunun da taşınmazların el değiştirmesine ve mirasçıların miras bırakanın
terekesinden uzaklaştırılmasına sebep olduğu gözetilerek getirildiği açıklanmıştır. Bu
hükümlerden açıkca anlaşılacağı üzere hakim miras yoluyla intikal eden terekenin tamamı
veya terekedeki malların her birinin göz önünde tutarak olanak varsa taşınmazların her birinin
tamamını bir mirasçıya vermek suretiyle paylaştırma yapılabilir. Yargıtay HGK’nın
27.04.2011 günlü 2011/6-55 Esas, 2011-222 Karar sayılı ilamında da TMK 642 ve 650.
maddelere göre uyuşmazlığın çözümü öngörülmüştür.


Dört adet bağımsız bölümün ortaklığının giderilmesi istendiğine ve davacı ile davalı
veraseten iştirakli bulunduğuna göre mahkemece öncelikle son tapu kayıtları celb edilerek
bağımsız bölümlerin her birinin bir paydaşa düşecek şekilde gerekirse ivaz ilavesi suretiyle
aynen taksiminin mümkün olup olmadığı uzman bilirkişiler aracılığı ile araştırılarak oluşacak
sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken belirtilen hususlar gözetilmeksizin yazılı
şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA,
peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 10.02.2014 tarihinde oybirliği ile karar
verildi.

T.C. YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ
Esas No : 2014/17081
Karar No : 2016/1980

Akhisar Avukat, Akhisar Miras Avukatı, Akhisar Gayrimenkul Avukatı, Akhisar Tazminat Avukatı

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konuşmayı Başlat
Whatsapp
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?