0

AUFHEBUNG DER GEMEINSCHAFT – ERBRECH / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI/ MİRAS HUKUKU

TÜRKİYE AVUKAT / AKHİSAR AVUKAT / AUFHEBUNG DER GEMEINSCHAFT / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI / AKHİSAR MİRAS AVUKATI

AUFHEBUNG DER GEMEINSCHAFT

Im türkischen Recht ist die Aufhebung der Gemeinschaft eine Klageart, die den Übergang zum persönlichen Eigentum durch Beendigung der Beteiligung der Gesellschafter an beweglichen oder unbeweglichen Sachen, die dem Mit- oder Gesamthandseigentum unterliegen, ermöglicht. In der Regel handelt es sich bei dieser Klageart um ein den Gesellschaftern zuerkanntes Gestaltungsrecht.[1]

In der Praxis ist das häufigste Beispiel die Klage, die erhoben wird, um die Erbgemeinschaft zu beenden.

Bei der Aufhebung der Gemeinschaft ist es zwingend erforderlich, vor der Einreichung einer Klage ein Schlichtungsverfahren zu beantragen (Artikel 18/B des Gesetzes Nr. 6325). Die Klage auf die Aufhebung der Partnerschaft, die ohne Antrag auf Mediation eingereicht wird, wird verfahrenstechnisch abgewiesen.

Die Klage auf Aufhebung der Gesellschaft ist eine Mehrparteienklage und wird gegen alle Gesellschafter der Mobilie oder des Grundstücks erhoben. Diese Klage kann nicht gegen eine Immobilie eingereicht werden, die auf den Namen einer Person mit einem vollen Anteil eingetragen ist.[2] Der Verzicht des Klägers auf die Klage führt nicht zur Beendigung des Rechtsstreits. Jeder Beteiligte hat das Recht, die Aufhebung der Gesellschaft zu verlangen. Darüber hinaus muss eine Immobilie im Grundbuch eingetragen sein, um Gegenstand einer Klage auf Aufhebung der Gemeinschaft zu sein. Für Immobilien, die nicht im Grundbuch eingetragen sind, kann nicht durch eine Klage auf Aufhebung der Partnerschaft entschieden werden. Das Recht einer Person, ein normales Telefon oder Mobiltelefon zu benutzen, das Recht auf Kabelfernsehen, das Recht auf Internetnutzung usw. kann Gegenstand einer Klage auf Aufhebung der Gemeinschaft sein. Marken können im Rahmen der Bestimmungen des Handelsgesetzbuchs Gegenstand einer Aufhebungsklage sein, da sie zu den Rechten gehören, die in Geld gemessen werden können.[3] Darüber hinaus kann eine Klage auf Aufhebung der Gemeinschaft auch in Bezug auf begebbare Wertpapiere eingereicht werden.

Kann die Aufteilung nicht durch eine Vereinbarung erreicht werden, kann einer der Gesellschafter die Aufhebung der Gesellschaft durch eine Klage beantragen (tBGB 642, 644, 885, 663, 698, 703). Wenn der Kläger nicht will, dass der Anteil des Mit- oder Gesamteigentums an einen Dritten übertragen wird, kann er eine einstweilige Verfügung beantragen. Alle Gesellschafter müssen sich an der Klage beteiligen. Ist der Miteigentümer minderjährig, wird die Klage an die Eltern oder den Vormund gerichtet. Der Vormund muss die Klage, die gegen die beschränkte Person erhoben wird, verfolgen. Im Falle des Todes eines Gesellschafters werden seine Erben Partei des Prozesses.

Die Aufhebung der Gesellschaft erfolgt auf zwei Arten: durch Naturalteilung oder durch Verkauf.

Der Richter kann beschließen, die Gemeinschaft aufzulösen, indem er die Vereinbarung der Parteien über die Aufteilung des Vermögens berücksichtigt. Besteht zwischen den Parteien Uneinigkeit über die Aufteilung der Immobilie, wird die Gemeinschaft durch Verkauf oder Naturalteilung aufgelöst. Bei der Naturalteilung sollte das Gericht die Fläche der Immobilie, ihre Eigenschaften berücksichtigen. Zudem muss es in Betracht ziehen, ob die Bebauungsgesetzgebung eine Naturalteilung des genannten Vermögens zulässt. Wenn die Teilung bei der Immobilie einen erheblichen Wertverlust mit sich bringt, kann eine Teilung in Naturalien nicht beschlossen werden. Sind die geteilten Teile nicht gleichwertig, so wird der fehlende Teil durch Hinzurechnung der Gegenleistung für den fehlenden Teil ausgeglichen.

In Fällen, in denen es nicht möglich ist, das unbewegliche Vermögen in Naturalien aufzuteilen, wird die Gesellschaft durch Verkauf beendet. Der Verkauf des unbeweglichen Vermögens erfolgt nicht durch das Gericht, sondern durch das Verkaufs- oder Vollstreckungsbüro. Wenn jedoch alle Gesellschafter zusammenkommen und einstimmig vereinbaren, dass der Verkauf zwischen den Gesellschaftern erfolgt, wird der Verkauf nur zwischen den Gesellschaftern durchgeführt.

Besteht ein Streit über das Eigentum an den wesentlichen Bestandteilen wie Gebäuden und Bäumen der betreffenden Immobilie, muss eine separate Klage eingereicht werden, um diesen Streit beizulegen. Dieser Rechtsstreit wird im Rahmen des Verfahrens zur Aufhebung der Partnerschaft als Warteschleife geführt.

Das für die Abwicklung der Gemeinschaft sachlich zuständige Gericht ist die Zivilabteilung des Amtsgerichtes. Das örtlich zuständige Gericht ist gemäß 12 tZPO das Gericht, in dessen Bezirk sich das unbewegliche Vermögen befindet.

Der Verkaufsbeschluss im rechtskräftigen Gerichtsurteil kann jederzeit, während der 10-jährigen Verjährungsfrist vollstreckt werden. Die Entscheidung über die Teilung in Naturalien unterliegt nicht der Verjährung.

Bei der Auflösung der Gemeinschaft gibt es keinen Gewinner und keinen Verlierer, da der Fall für beide Parteien ähnliche Ergebnisse hat. Aus diesem Grund sollten die Kosten des Verfahrens und die Anwaltsgebühren den Parteien im Verhältnis zur Verteilung des Verkaufspreises auferlegt werden.[4]


[1] Ruhi/Ruhi, Izale-i Süyu-Ortakligin Giderilmesi-Paydasligin Giderilmesi Davalari, Ankara 2022, S. 17

[2] Vgl. Kassationshof, 14. HD., Esas No: 2017/1289; Karar No: 2021/226, Tarih: 21.01.2021

[3] Balci, Paylasma (Ortakligin) Giderilmesi Davalari; Ankara 2012, S. 129

[4] Ruhi/Ruhi, Izale-i Süyu-Ortakligin Giderilmesi-Paydasligin Giderilmesi Davalari, Ankara 2022, S. 20

AYŞE SAYIM LL.M / Akademisyen – Hukuk Danışmanı

TÜRKİYE AVUKAT / AKHİSAR AVUKAT / AUFHEBUNG DER GEMEINSCHAFT / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI / AKHİSAR MİRAS AVUKATI

(MİRAS) ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

Türk hukukunda topluluğun tasfiyesi, ortakların ortak veya ortak mülkiyete konu taşınır veya taşınmaz mallardaki paylarının sona erdirilmesi yoluyla kişisel mülkiyete geçilmesini sağlayan bir dava türüdür. Bu tür davalar kural olarak pay sahiplerine tanınan bir yapılandırma hakkını içermektedir.

Uygulamada en sık karşılaşılan örnek, miras ortaklığının sona erdirilmesi için açılan davadır.

Ayrılma durumunda dava açılmadan önce ARABULUCUYA başvurulması zorunludur (6325 Sayılı Kanun Madde 18/B). Arabuluculuk talebi olmaksızın açılan ortaklığın sona erdirilmesi davası usul yönünden reddedilir.
ortaklığın giderilmesi davası çok taraflı bir dava olup, taşınır malın veya mülkün tüm hissedarlarına karşı açılır. Bu dava, tam menfaat sahibi bir kişi adına kayıtlı bir taşınmaza karşı açılamaz. Davacının davadan feragat etmesi hukuki uyuşmazlığı sona erdirmez. İlgili herkesin ortaklığın feshini talep etme hakkı vardır. Ayrıca bir taşınmazın ortaklığın sona erdirilmesi davasına konu olabilmesi için tapu siciline kayıtlı olması gerekmektedir. Tapu kütüğüne kayıtlı olmayan taşınmazlar için ortaklığın sona erdirilmesine karar verilemez. Kişinin normal telefon veya cep telefonu kullanma hakkı, kablolu televizyon hakkı, interneti kullanma hakkı vb. ortaklığın giderilmesi davasına konu olabilir. Markalar parayla ölçülebilen haklar arasında yer aldığından Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca iptal davasına konu olabilmektedir. Ayrıca kıymetli evraklar için de ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Bölünmenin anlaşma yoluyla sağlanamaması durumunda ortaklardan biri dava yoluyla ortaklığın giderilmesi için başvuruda bulunabilir (tBGB 642, 644, 885, 663, 698, 703). Davacı, müşterek veya toplam mülkiyet payının üçüncü kişiye devredilmesini istemiyorsa ihtiyati tedbir talebinde bulunabilir. Davaya tüm hissedarların katılması gerekmektedir. Eğer ortak malik reşit değilse, dava ebeveynlere veya vasiye yöneliktir. Vasi, kısıtlanan kişiye karşı açılan davayı takip etmelidir. Tarafın ölümü halinde mirasçıları sürece taraf olur.

Hakim, tarafların mal paylaşımına ilişkin anlaşmasını dikkate alarak topluluğun feshine karar verebilir. Mal paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşmazlığın olması halinde topluluk satış veya ayni taksim yoluyla feshedilir. Mülkiyetin ayni dağıtımında mahkemenin mülkün alanını ve özelliklerini dikkate alması gerekir. Ayrıca imar mevzuatının söz konusu varlıkların ayni dağıtımına izin verip vermediği de dikkate alınmalıdır. Mal paylaşımında önemli bir değer kaybı meydana gelmişse ayni taksime karar verilemez. Bölünen kısımların eşdeğer olmaması halinde, eksik kısım, eksik kısmın bedeli eklenerek telafi edilecektir. 

Taşınmazın ayni olarak bölünmesinin mümkün olmadığı hallerde ortaklık satış yoluyla sona erer. Taşınmazın satışı mahkeme tarafından değil, satış müdürlüğü tarafından yapılır. Ancak ortakların tamamının bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması konusunda oybirliğiyle anlaşması halinde satış yalnızca ortaklar arasında olacaktır.

Söz konusu taşınmazın bina, ağaç gibi asli unsurlarının mülkiyeti konusunda ihtilaf varsa, bu ihtilafın çözümü için ayrı bir dava açılması gerekir. Bu dava ortaklığın sona ermesi sürecinin bir parçası olarak yürütülüyor. Ortaklığın giderilmesinden sorumlu mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi'dir. 12 tZPO'ya göre yerel yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu bölgede bulunan mahkemedir. Hukuken bağlayıcı olan mahkeme kararındaki satış kararı, 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde herhangi bir zamanda icra edilebilir. Ayni taksim kararı zamanaşımına tabi değildir. Davanın her iki taraf için de benzer sonuçları olması nedeniyle ortaklığın giderilmesinde kazanan ya da kaybeden yoktur. Bu nedenle yargılama masrafları ve avukatlık ücretlerinin, satış bedelinin dağılımıyla orantılı olarak taraflara yüklenmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konuşmayı Başlat
Whatsapp
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?