MİRASÇILARDAN MAL KAÇIRMA / MUVAZAALI İŞLEM SEBEBİYLE TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI SIRASINDA TAŞINMAZIN DEVREDİLMESİ HALİNDE İZLENECEK YOL. (Akhisar Avukat Ali SAYIM)

Miras Avukatı, Akhisar Miras Avukatı, Akhisar Avukat, Mal kaçırma sebebiyle dava açmak, mirasçılardan mal kaçırma, vekaletle mal kaçırılması durumunda dava hakkı, Manisa Akhisar Avukat Ali SAYIM, SAYIM HUKUK BÜROSU Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiyedevrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir: a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu […]

MARKA HAKKINI İHLAL SEBEBİYLE TAZMİNAT – MARKAYA TECAVÜZÜN TEPSİTİ, MEN’İ VE TAZMİNAT DAVASI – Manisa Akhisar Avkukat Ali SAYIM

MARKA HAKKINI İHLAL SEBEBİYLE TAZMİNAT – MARKAYA TECAVÜZÜN TEPSİTİ, MEN’İ VE TAZMİNAT DAVASI – Manisa Akhisar Avkukat Ali SAYIM

Boşanma Avukatı’nın yanında imzalanan belgeye, Boşanma ve nafaka davasına ilişkin BAM Kararı. Akhisar/Manisa

T.C. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
Adana 2. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/1566
Karar No: 2020/167
Karar Tarihi: 23.01.2020 ..gönderdiği belgeyi boşanma avukatı olan Avukat tarafından hazırlanmış olup bizzat boşanma avukatının yanında imzalandığını ve tarafına
gönderildiğini, aslının fotokopisinin deliller arasında bulunduğunu…

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davalarında Güvence Hesabının Ödeme Yükümlülüğünün Hangi Tarihte Doğacağı YARGITAY 4. Hukuk Dairesi2021/16685 E.2021/4341 K. MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki maddi ve manevi tazminat davasından dolayı yerel mahkemece verilen gün ve sayısı yukarıda yazılı kararın; Dairemizin 02/07/2020 gün, … sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilmiştir. Süresi içinde davacılar vekili ile davalı … vekili […]

ARIZALANAN SERVİS ARACINDAN İNEN İŞÇİNİN YOLDA YÜRÜDÜĞÜ ESNADA GEÇİRDİĞİ TRAFİK KAZASININ İŞ KAZASI SAYILAMAYACAĞI HK.

İŞ KAZASI VE İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT DAVALARI’NA İLİŞKİN HUKUK GENEL KURULU KARARI YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 2019/389 E.2020/120 K.MAHKEMESİ : Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi 1. Taraflar arasındaki “tespit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesince verilen davanın kabulüne ilişkin karar davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı vekili […]

Hiçbir gerekçe içermeyen süre tutum dilekçesinden sonra elektronik tebliğ edilen gerekçeli karara karşı temyiz süresi

Sanık A… müdafinin 27.06.2019 tarihli süre tutum dilekçesi ile talep ettiği duruşmalı inceleme isteminin REDDİYLE, takdiren incelemenin dosya üzerinden yapılmasına karar verilmekle, Sanık A… hakkında, maktuller …’a yönelik olası kastla adam öldürme suçlarından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 21.06.2019 tarihinde sanık, sanık müdafileri ve katılanlar vekillerinin yüzüne karşı verilen 2019/179 E. 2019/1648 […]

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – İZALE-İ ŞÜYU – YAPILAN MASRAFLAR İYİLEŞTİRME GİDERİ NİTELİĞİNDE OLUP MÜSTAKİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ŞEKLİNDE YENİ BİR MUHDESAT OLUŞTURMA NİTELİĞİNDE OLMADIĞI -YARGITAY KARARI. SAYIM HUKUK BÜROSU (Avukat Ali SAYIM)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – TAŞINMAZIN İKİNCİ KATINA DAVALI TARAFINDAN YAPILAN MASRAFLAR İYİLEŞTİRME GİDERİ NİTELİĞİNDE OLUP MÜSTAKİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ŞEKLİNDE YENİ BİR MUHDESAT OLUŞTURMA NİTELİĞİNDE OLMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI ÖZET: Somut olayda; tarafların da kabulünde olduğu üzere taşınmazın ikinci katına davalı tarafından yapılan masraflar, iyileştirme gideri niteliğinde olup müstakilen bağımsız bölüm şeklinde yeni bir muhdesat oluşturma […]

Boşanma Davası – Maddi Manevi Tazminat ve Süresiz Nafaka – Tarafların Eşit Kusurlu Olması – Yargıtay Kararı. Sayım Hukuk Bürosu Akhisar/Manisa- Avukat Ali SAYIM

KARŞILIKLI BOŞANMA DAVASI – BOŞANMA SEBEBİYLE YOKSULLUĞA DÜŞECEK OLAN TARAFIN KUSURU DAHA AĞIR OLMAMAK KOŞULUYLA GEÇİMİ İÇİN DİĞER TARAFTAN MALİ GÜCÜ ORANINDA SÜRESİZ NAFAKA İSTEYEBİLECEĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI ÖZET: Bölge adliye mahkemesince davacı-davalı kadının davalı- davacı erkeğe nazaran ağır kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine göre erkek yararına maddi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş […]

SALGIN HASTALIK NEDENİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜMÜN İŞ KAZASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA… Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

SALGIN HASTALIK NEDENİYLE MEYDANA GELEN ÖLÜMÜN İŞ KAZASI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA YARGITAY KARARI. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi2018/5018 esas2019/2931 kararKarar Tarihi: 15.04.2019 YARGITAY KARARIMAHKEMESİ:İş MahkemesiDavacı, murisi …’un, 26/12/2009 tarihinde iş kazası sonucu öldüğünün tespitine, aksi yöndeki Kurumişleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.Mahkeme, bozmaya uyarak ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.Hükmün, davacı ile davalı Kurum vekili […]

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONO (SENET) – VADE TARİHİNİN TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI. Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı- Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VE KAMBİYO SENEDİ VASFINI KAYBEDEREK DELİL BAŞLANGICINA DÖNÜŞEN BONODAKİ VADE TARİHİ – TARİHİN TEMEL İLİŞKİYE DAYANILARAK YAPILAN BİR TAKİP VEYA AÇILAN BİR DAVADA TEMERRÜDE ESAS ALINAMAYACAĞI T.C YARGITAY Büyük Genel Kurul 2019/ 1 E, 2019 / 8 K 25.12.2019 T. ÖZET: Zamanaşımına uğrayan ve delil başlangıcı olma dışında hukuken hiçbir sonuç bağlanmayan hatta […]

TIR ŞOFÖRÜNÜN FAZLA MESAİ VE TAZMİNAT ALACAKLARI, TAKOMETRE, TAKOGRAF KAYITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

TC YARGITAY 9. Hukuk Dairesi  2016/7216 E.  2018/1015 K.  23.01.2018 T İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – TIR SOFÖRÜ OLARAK ÇALISTIGI SABIT OLAN DAVACININ DAVA DILEKÇESINDE TAKOMETRE KAYITLARINA DAYANDIGI – BU KAYITLARA GÖRE GÜNLÜK VEYA HAFTALIK SÜRÜS SÜRESİYLE BİRLİKTE YÜKLEME BOSALTMA SÜRELERİNİN DE TESPİT EDİLDİGİ BİR HESAP RAPORU ALINMASI GEREĞİ ÖZET: Mahkemece yapılacak is, dosya kapsamından tır […]

İŞ VE ÇALIŞMA HÜRRİYETİNİN İHLALİ SUÇU – firma yetkilisi olan sanıkların… alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri. –Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

ÖZETİ: İhaleyi kazanan firma yetkilisi olan sanıkların şikayetçilerden kıdem tazminatı, iş kazası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan uygulanacak cezalar gibi durumlarda şirket bütçesinden bir ödeme yapılmamasını önlemek amacıyla, alacaklısı, tarihi ve miktarı olmayan senetler alınacağını, vermek istemeyenlerin işten çıkarılacağını söyledikleri iddia edilen olayda, sanıkların eyleminin birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmiş olup olmadığı tartışılarak, suçun […]

“İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi, İşçinin İstifasının Haklı Fesih Kabul Edilerek Kıdem Tazminatına Hükmedilmesi ” Avukat Ali SAYIM Akhisar/Manisa

ÖZET:İşçinin istifa ettiği tarihte bir kısım işçilik alacakları ödenmemiş ise, işçinin istifası haklı fesih kabul edilmeli ve kıdem tazminatına hükmedilmelidir. Böyle bir fesihte, fesih haklı da olsa işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Hukuk Dairesi 2017/5102 E. , 2017/10030 K MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili […]

Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil, olmadığı takdirde tenkis isteklerine ilişkin.. YARGITAY KARARI

1.Hukuk Dairesi 2014/1172 E. , 2014/4261 K. TARİHİ : 20/02/2013 Özet: Miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkarılması.. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün olup olmadığı, satış bedeli […]