0

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – İZALE-İ ŞÜYU – YAPILAN MASRAFLAR İYİLEŞTİRME GİDERİ NİTELİĞİNDE OLUP MÜSTAKİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ŞEKLİNDE YENİ BİR MUHDESAT OLUŞTURMA NİTELİĞİNDE OLMADIĞI -YARGITAY KARARI. SAYIM HUKUK BÜROSU (Avukat Ali SAYIM)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI – TAŞINMAZIN İKİNCİ KATINA DAVALI TARAFINDAN YAPILAN MASRAFLAR İYİLEŞTİRME GİDERİ NİTELİĞİNDE OLUP MÜSTAKİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ŞEKLİNDE YENİ BİR MUHDESAT OLUŞTURMA NİTELİĞİNDE OLMADIĞI – HÜKMÜN ONANMASI

ÖZET: Somut olayda; tarafların da kabulünde olduğu üzere taşınmazın ikinci katına davalı tarafından yapılan masraflar, iyileştirme gideri niteliğinde olup müstakilen bağımsız bölüm şeklinde yeni bir muhdesat oluşturma niteliğinde değildir. Bu nedenlerle usul ve yasaya uygun kararın onanması gerekmiştir.

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 17431
Karar: 2020 / 4813 Karar Tarihi: 10.09.2020


(YİBK 22.12.1995 T. 1994/1 E. 1995/3 K.)

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 29/02/2016 gününde verilen dilekçe ile ortaklığın giderilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 24/06/2016 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Dava, ortaklığın giderilmesine ilişkindir.

Davacı vekili, tarafların…Mahallesi 152 ada 4 parseldeki ortaklıklarının satış yoluyla giderilmesini istemiştir.

Davalı vekili, dava konusu iki katlı kargir evin ikinci katı sıvasız, kaba ve kara bina halinde iken sıvaları, kapı, pencere, mutfak, yıkılan merdivenin yeniden yapılması ve diğer tüm ince işçiliklerinin müvekkili tarafından yapıldığını, bu durumun davacı tarafından kabul edilmesi durumunda muhdesatın tespiti davası açmadan mevcut davayı hitama erdirmek istediklerini savunmuştur.

Davacı vekili cevaba cevap dilekçesi ile, davalı vekilinin dava konusu iki katlı kargir evin ikinci katının sıvası vb. işçiliklerinin davalı tarafından yapıldığına ilişkin savunmasını davayı uzatmamak adına kabul ettiklerini ancak ikinci katın kaba inşaatının tarafların müşterek mirasbırakanı tarafından yapıldığını beyan etmiştir.

Mahkemece davanın kabulüne, ortaklığın satış sureti ile giderilmesine, satış bedelinin tarafların tapu kaydındaki hisseleri oranında giderilmesine karar verilmiştir.

Davalı vekili, dava konusu taşınmazın ikinci katı ile ilgili muhdesat oranlaması yapılmaksızın karar verilmiş olması gerekçesi ile hükmü temyiz etmiştir.

22.12.1995 tarihli ve 1/3 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da vurgulandığı gibi Eşya Hukukunda muhdesattan, bir arazi üzerinde yapı ve tesisler ile bağ ve bahçe şeklinde dikilen ağaçları anlamak gerekir.

Duraksamadan belirtmek gerekir ki; mevcut bir muhdesata sonradan yapılan iyileştirici imalatlar yeni bir muhdesat meydana getirme sayılamayacağı gibi, bu amaçla yapılan giderler de mevcut muhdesata değer kazandıran faydalı ve zorunlu giderlerdendir. Aynı şekilde bütünleyici parça niteliğinde olmayıp her zaman için ana taşınmazdan sökülüp götürülebilen ve taşınmazdan ayrılması mümkün olan eşyalar da teferruat niteliğindedir. Bu nitelikteki eşyalar yönünden muhdesat aidiyeti davası açılamayacağı, iyileştirici nitelikteki giderlerden payına düşenden fazlası yapılmış ise fazlasını ancak koşullarının varlığı halinde Borçlar Kanunu hükümlerine göre sebepsiz zenginleşme kurallarına göre açılacak eda nitelikli bir alacak davası ile istenebileceği kuşkusuzdur.

Somut olayda; tarafların da kabulünde olduğu üzere taşınmazın ikinci katına davalı tarafından yapılan masraflar, iyileştirme gideri niteliğinde olup müstakilen bağımsız bölüm şeklinde yeni bir muhdesat oluşturma niteliğinde değildir. Bu nedenlerle usul ve yasaya uygun kararın onanması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, peşin yatırılan harcın yatırana iadesine, 10.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ – İZALE-İ ŞÜYU – YAPILAN MASRAFLAR İYİLEŞTİRME GİDERİ NİTELİĞİNDE OLUP MÜSTAKİLEN BAĞIMSIZ BÖLÜM ŞEKLİNDE YENİ BİR MUHDESAT OLUŞTURMA NİTELİĞİNDE OLMADIĞI -YARGITAY KARARI. SAYIM HUKUK BÜROSU (Avukat Ali SAYIM)

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Konuşmayı Başlat
Whatsapp
Merhaba
Size nasıl yardımcı olabiliriz?